Space 11/06/2013


Points: the socially-powered street sign
Points: the socially-powered street sign
Points: the socially-powered street sign
Points: the socially-powered street sign
Points: the socially-powered street sign

Points: the socially-powered street sign

L'agència digital Breakfast ha llençat una senyalètica digital interactiva amb uns braços que giren en resposta a les necessitats de l'usuari.

La agencia digital Breakfast ha lanzado una señalética digital interactiva con unos brazos que giran en respuesta a las necesidades del usuario.

Digital agency Breakfast has launched an interactive digital street sign with arms that rotate in response to user requests.